Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Zmiana terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy

Zmiana terminów naborów  wniosków o przyznanie pomocy

Zmiana terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z odpowiedzią Samorządu Województwa Wielkopolskiego na pismo z prośbą o wyrażenie zgodny na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia:

  • 1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” [Ogłoszenie nr 5/2017],
  • 1.3 LSR tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, ścieżki rowerowe, szlaki pieszo rowerowe” [Ogłoszenie nr 6/2017],
  • 2.3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego” [Ogłoszenie nr 7/2017],

akceptacja terminu ogłoszeń będzie możliwa po dostosowaniu zapisów procedur wyboru i oceny operacji i/lub LSR naszego Stowarzyszenia do zmienionej 7 lipca 2017 r. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw oraz zmienionego 10 sierpnia 2017 r. Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym terminy naborów wniosków podane w ogłoszeniach nr 5/2017, 6/2017, 7/2017 są NIEAKTUALNE!

O nowym terminie naborów wniosków o przyznanie pomocy na w/w przedsięwzięcia, poinformujemy po otrzymaniu stosownej akceptacji z SW, poprzez podanie do publicznej wiadomości zmienionej treści ogłoszeń.