Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Kapitał Społeczny

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

PROJEKTY GRANTOWE
Wysokość wsparcia (pln) Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%)
5 000 – 50 000 Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %

Pozostałe podmioty – 90 %

* Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana w zakresie rozwijania przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

 1. Osobą fizyczną, która:
 2. a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. b) Jest pełnoletnia,
 4. c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo
 5. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 6. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pomoc na projekt grantowy nie jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Poziom dofinansowania:

Projekty grantowe:

 1. a) Pozostałe podmioty 90% [z wyłączeniem osób wykonujących działalność gospodarczą],
 2. b) Jednostki sektora finansów publicznych 63,63%.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

 1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,
 2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,
 3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 5. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. PLN oraz niższa niż 5 tys. PLN,
 6. Beneficjent wykaże, że:
 7. a) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 8. b) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 9. c) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 2. Zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

 1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r.
 2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych
  z beneficjentem dostawców lub wykonawców
 3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu).

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

DO POBRANIA

pdf