Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ogłoszenie konkursu

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie 2022”

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jako priorytetowe wyróżnia takie inicjatywy, które zmierzają do przeciwdziałania zjawiskom zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej, mobilizując społeczności lokalne i wykorzystując ich potencjał do nadawania wagi społecznej kluczowym obecnie wyzwaniom środowiskowym. Promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, ale również wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:  od 04 sierpnia do  05 września 2022 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl  oraz na www.unianadwarcianska.pl.

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW

GMINY OBJĘTE KONKURSEM: Zagórów, Orchowo, Powidz, Strzałkowo, Słupca, Lądek, m. Słupca, Witkowo, Ostrowite

MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA: dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 3.000 zł dla jednego realizatora.

PULA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 12.000,00 zł

WNIOSKODAWCY: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą mogły trwać minimalnie 2 m-ce będą mogły być realizowane od września do 31 grudnia 2022 r.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 2 września br..

Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” jest wspólną inicjatywą programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w partnerstwie z Fundacją WWF Polska.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu

 

 

Projekt można zaplanować w dwóch modelach:

MODEL A

KROK 1. Zaplanowanie i przeprowadzenie cyklu 3 spotkań/ zajęć/ debat edukacyjnych w społeczności lokalnej zwiększających wiedzę, dotyczącą głównych wyzwań środowiskowych – w szkole, przedszkolu, domu kultury, na świetlicy, w ODL czy innej placówce, skupionych wokół tematów ochrony klimatu, siedlisk naturalnych lub sieci powiązań międzygatunkowych.

Do przygotowania spotkań i zajęć w społeczności lokalnej, udostępnione zostaną następujące materiały edukacyjne WWF, które można znaleźć na stronie https://www.wwf.pl/edukacja-wwf:

 • cykl narzędziowników WWF, czyli scenariuszy zajęć przedstawiających zmiany w środowisku z perspektywy zamieszkujących je zwierząt. „Duże Drapieżniki” opowiadają o ekosystemach leśnych, „Ssaki morskie” o kondycji Bałtyku i zagrożeniach dla bioróżnorodności w morzu, a „Klimat” przedstawia topniejące lodowce Arktyki jako zmieniające się środowisko życia niedźwiedzia polarnego i innych zwierząt bieguna północnego
 • „Eksperymenty przyrodnicze. Człowiek i środowisko”, czyli narzędziownik z zestawem scenariuszy do przeprowadzenia doświadczeń przyrodniczych;
 • „Zmiana klimatu w pigułce WWF. Fakty i mity”, czyli publikacja omawiająca przyczyny i skutki zmiany klimatu, fakty i mity o danym zjawisku oraz działania, które możemy podjąć w celu jego ochrony;
 • „Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży” i „Living Planet Report 2020. Materiały dla nauczycieli”, publikacja oparta na „badaniu okresowym” planety co 2 lata, które monitoruje stan różnorodności biologicznej na świecie;
 • „Program z Pandą” oparty na ścieżkach trzech niedźwiedzi z doborem scenariuszy i działań, skupionych wokół następujących zagadnień: klimat, różnorodność biologiczna i transformacja szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej. Warto szczególnie zwrócić uwagę na checklistę dla szkół z pomysłami do wdrożenia na rzecz bardziej zrównoważonego sposobu funkcjonowania placówki. Lista obejmuje 6 kategorii: żywność, woda, różnorodność biologiczna, energia, transport i odpady.

KROK 2. W drugim kroku uczestnicy projektu mają za zadanie opracowanie akcji na rzecz poprawy stanu środowiska, np. inicjatywy dotyczące lokalnych problemów środowiskowych i wdrażania rozwiązań proekologicznych, kampanie informacyjne społeczności lokalnych na rzecz ochrony klimatu i przyrody, wykłady, wystawy, panele dyskusyjne, opracowanie planu projektu/inicjatywy infrastrukturalnej do samorządu czy zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu zagadnieniu: np. Dnia Niedźwiedzia Polarnego, Dnia Długu Ekologicznego, Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Dzikiej Przyrody, itd. – można nawiązać do istniejącego święta ekologicznego lub wymyślić i przeprowadzić własne, tak jak Dzień Ochrony Klimatu (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej, po opisie Modelu B).

MODEL B

W tej wersji materiały edukacyjne WWF stanowią inspirację i wsparcie merytoryczne do zaplanowania własnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska przez liderów lokalnych społeczności. W modelu B szczególnie liczą się projekty opierające się na innowacyjnych i kreatywnych rozwiązaniach na rzecz ochrony przyrody oraz takie, które aktywizują grupy społeczne niezaangażowane do tej pory w działania ekologiczne (wykaz przykładowych inicjatyw jest zawarty poniżej).

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH INICJATYW:

Katalog działań ekologicznych możliwych do przeprowadzenia w ramach projektu jest otwarty. Projekty zgłaszane w konkursie mogą zakładać realizację takich działań jak np.:

Działania edukacyjne:

 • Przeprowadzenie dodatkowego cyklu spotkań edukacyjnych (poza wymienionymi w kroku 1 modelu A), np. warsztatów poprowadzonych przez specjalnych gości czy ekspertów wybranych dziedzin (naprawa przedmiotów, naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki, różnorodność biologiczna okolicy, naturalne ogrodnictwo, „zero waste” i upcykling, przeciwdziałanie marnowaniu żywności ), spotkań dla dzieci i rodziców, warsztatów międzypokoleniowych czy „dzikich” zajęć terenowych, rozwijających kontakt z przyrodą.
 • Przeprowadzenie ToT(training of trainers), czyli szkolenia dla tych, którzy następnie będą się dzielić wiedzą z innymi. Oznacza to warsztaty w kaskadowym ujęciu, w którym każdy uczestnik szkolenia zorganizuje i przeprowadzi następnie np. min. 3 akcje/warsztaty/wydarzenia o charakterze edukacyjnym dla kolejnych osób. Takim działaniem może być również przeszkolenie nauczycieli i edukatorów, by prowadzili zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Realizacja gier symulacyjnych, gier decyzyjnych, gier miejskich, geocachingu/questingu
 • Zorganizowanie wyzwania dla społeczności lokalnej do zrealizowania w określonym czasie, np. 20 dni bez plastiku, 1 miesiąc bez mięsa, spacer do lasu 2 x dziennie.
 • Organizacja konkursu, współzawodnictwa, działań grywalizacyjnych dla mieszkańców społeczności.
 • Zorganizowanie obchodów dnia, poświęconego wybranemu tematowi ekologicznemu (znakomity wykaz świąt ekologicznych można znaleźć na stronie ekokalendarz.pl) lub przygotowanie własnego przedsięwzięcia w ramach większego wydarzenia (np. organizowanego przez miasto z okazji Dnia Ziemi), np.: pikniku edukacyjnego, panelu dyskusyjnego, debaty, wyzwania, koncertu, wystawy w przestrzeni publicznej, akcji społecznej, gry edukacyjnej, gry miejskiej, happeningu ulicznego, marszu, malowania murali, graffiti, kampanii społecznej, teatru ulicznego

Działania rzecznicze:

 • Inicjowanie koalicji, międzysektorowych obrad, stolików tematycznych, wypracowujących ekspertyzy i rozwiązania na rzecz poprawy ochrony przyrody w społeczności lokalnej. Sieciowanie ludzi i budowanie ruchów społeczeństwa obywatelskiego, które wywiera wpływ na decydentów i interesariuszy polityk środowiskowych. W ramach działań przygotowujących: zmapowanie decyzyjnych osób i instytucji oraz interesariuszyw społeczności lokalnej dla zagadnień związanych z ochroną klimatu i różnorodności biologicznej, a także wybór kluczowych wydarzeń na podstawie kalendarza sesji obrad miejskich, konsultacji społecznych czy zebrań tematycznych gmin, instytucji, organizacji do wdrażania zagadnień środowiskowych w lokalne strategie i polityki rozwoju.
 • Publikacja i prowadzenie petycji, pilnych apeli (rozpowszechnianie wśród przedstawicieli społeczności lokalnej online jak i ulicznie): budowanie świadomości społecznej poprzez aktywne nagłaśnianie tematów przyrodniczych i ekologicznych w społeczności lokalnej.

Działania wspierające inne organizacje:

 • Zbiórki pieniężne
 • Promocja i rozwój wolontariatu w społeczności lokalnej
 • Organizowanie lokalnych grup działania dla wybranego celu

Działania komunikacyjne:

 • Realizacja kampanii informacyjnej w mediach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych, angażującej społeczność lokalną, związanej z zagadnieniami ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Kampania może opierać się na takich działaniach, jak: opracowywanie, projektowanie i publikowanie materiałów kampanijnych, projektowanie i umieszczanie plakatów w przestrzeni miejskiej/publicznej, prowadzenie społeczności online’owych, wysyłanie autorskich artykułów/reportaży do mediów tradycyjnych, pisanie artykułów do mediów online’owych (tematycznych), prowadzenie własnych kanałów w mediach społecznościowych (kanał na YouTube, TikTok, artykuły na Medium.com, wpisy na LinkedIn/Facebooku, stories dedykowane na Instagramie/Facebooku), współpraca z blogerami/vlogerami/influencerami.

Inne pomysły na projekt:

 • sporządzanie map zagrożeń zanieczyszczeniami środowiska na danym terenie;
 • nowe nasadzenia zieleni w przestrzeni publicznej;
 • rozwój małej retencji;
 • tworzenie ogrodów sensorycznych, które odpowiadają na potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży;
 • promowanie idei tworzenia przydomowych ogrodów ekologicznych;
 • instalowanie budek dla ptaków
 • budowanie domków dla owadów;
 • zakładanie łąk kwietnych, sadzenie kwiatów na ogólnodostępnych rabatach i w donicach;
 • montaż mierników umożliwiających mieszkańcom sprawdzanie jakości powietrza;
 • promowanie energii odnawialnej;
 • wdrażanie zmian na rzecz zrównoważonego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych i innych instytucji na podstawie checklisty audytowej z „Programu z Pandą” WWF
 • organizacja spotkań kawiarenek naprawczych w społeczności lokalnej oraz promocja naprawy i obiegu przedmiotów z drugiej ręki (np. wymiany, banki rzeczy).

Uwaga:

Niech wydarzenia planowane w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie i Ekologicznie” będą miały edukacyjny wymiar także poprzez sposób, w jaki zostaną zorganizowane. Warto zadbać o szereg szczegółów, by były zrównoważone, ekologiczne i stanowiły przykład dla społeczności lokalnej w perspektywie kolejnych imprez. Na przykład:

 • promocja diety roślinnej i ograniczenie spożycia mięsa;
 • przygotowanie przekąsek z sezonowych i lokalnych produktów, produktów z certyfikatami rolnictwa ekologicznego i sprawiedliwego handlu;
 • wyeliminowanie jednorazowych plastikowych naczyń;
 • ograniczenie produkcji i rozdawania gadżetów o niskiej wartości edukacyjnej (np. smyczy, długopisów, linijek, notesów, itd.);
 • promocja ekologicznego dojazdu na wydarzenie (wsparcie carpoolingu i carsharingu);
 • zorganizowanie wydarzenia w pobliżu terenów przyrodniczych (z odpowiednią infrastrukturą), by promować kontakt z przyrodą;
 • zadbanie o ślad ekologiczny organizowanego wydarzenia, np. jeśli są produkowane koszulki, trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiej bawełny powstały (najlepiej z certyfikowanej bawełny organicznej, GOTS).

 

Koordynator Programu Działaj Lokalnie:

Anita Kubicka

e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl

tel. 512 962 200