Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Projekty grantowe

 

Operacja ma na celu realizację poszczególnych zadań przyczyniających się do osiągnięcia celu ogólnego i szczegółowego zawartego w LSR. Zadania w ramach operacji służą zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności:

Zadanie Nr 1. Prace konserwatorsko – restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja w Lądku.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zadanie polega na wykonaniu prac konserwatorsko – restauratorskich trzech medalionów z przedstawieniem Stacji Drogi Krzyżowej [stacje V, VI, VII]. Obrazy są są integralną częścią wystroju i wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Lądku. Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 104/A decyzja L.dz. Kl. III-680/11/68 z dnia 31 maja 1968 r. Medaliony stanowią integralną część wyposażenia kościoła są to obiekty o znaczącej wartości artystycznej. Praca konserwatorsko – restauratorskim zostaną poddane trzy medaliony z przedstawieniami Stacji Drogi Krzyżowej [V, VI, VII] Wymiary medalionu: 320 [wysokość] x 170 [szerokość]. medaliony wykonane są techniką fresku, stylem eklektycznym, powstały w latach 1900-1903. Każdy z medalionów znajduje się w owalnej stiukowej ramie, bogato dekorowanej ornamentem roślinnym i kartuszami. Stan zachowania zabytków i potrzeby konserwatorskie wykazują na spłowiałe kolory oraz liczne pęknięcia i ubytki. Koszt realizacji zadania oszacowany został na podstawie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego przez Konserwatora Dzieł Sztuki.

Zadanie Nr 2. Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego – warsztaty z rękodzielnictwa.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do realizacji zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów w tematyce: malarstwa, haftu krzyżykowego, szydełkowania, papieroplastyki, decoupage i obróbki filcu. Na każde warsztaty zakupione zostaną materiały niezbędne do ich przeprowadzenia: filc, zapinki, kleje, pędzle, włóczki, nici, wzorniki, papier, nożyczki i inne materiały. Celem zadania jest wskrzeszenie w uczestnikach projektu dawnych zamiłowań oraz integracja społeczeństwa. Warsztaty planujemy przeprowadzić w okresie od lutego do czerwca 2018 r. Łącznie przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów. Całość zadania realizowana będzie w Sali wiejskiej OSP Gółkowo. Na potrzeby realizacji zadania niezbędny jest zakup stołów, przy których uczestnicy będą pracować [wykonywać prace rękodzielnicze]. Planujemy zakupić 12 szt. stołów o wymiarach dł. – 2,0 m, szer. – 1,0 m pozwoli to uczestnikom na swobodne wykonywanie prac [w zajęciach jednorazowo uczestniczyć będzie ok. 30 osób]. Realizacja zadania pozwoli na pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego – mieszkańcy Gółkowa od dawnych lat wykonywali prace rękodzielnicze, głównie szydełkowali, haftowali. Przeprowadzenie warsztatów umożliwi wskrzeszenie dawnych zwyczajów i pasji przyczyni się również do większej integracji społecznej mieszkańców Gółkowa. Zadanie realizowane będzie w świetlicy wiejskiej w Gółkowie – miejsce to posiada dobre warunki techniczne i sanitarne. Grupa docelowa objęta projektem to mieszkańcy Sołectwa Gółkowo w tym osoby z grupy defaworyzowanej w wieku powyżej 50 roku życia. Przewiduje się, że warsztaty prowadzone będą 2 razy w miesiącu po 2 godziny. Wykonawca wyłoniony zostanie w drodze zapytania ofertowego. Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o wskazanej wyżej tematyce. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, od uczestników nie będą pobierane opłaty. Zadanie nie ma charakteru komercyjnego. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Gółkowie. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie zamieszkanie na terenie sołectwa Gółkowo.

Zadanie Nr 3. Rowerem na okrągło – rajd rowerowy z Powiatem Słupeckim.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Powiat Słupecki w ramach projektu planuje zrealizować w maju 2018 r. rajd rowerowy – imprezę otwartą i bezpłatną. Na trasie ze Słupcy do Ostrowitego dla 200 osób (mieszkańców LGD) na trasie ok. 20 km. W ramach planowanego rajdu rowerowego jego uczestnicy będą wzmacniali tożsamość lokalną, ale przede wszystkim zwiedzać będą obszar LGD. Nastąpi popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury i przyrody obszaru LGD Unia Nadwarciańska. Operacja realizowana będzie na obszarze 10 miejscowości (miasta Słupcy, Piotrowicach, Korwinie, Józefowie, Marcewie, Brzozogaju, Mieczownicy, Chrzanowa, Kąpielu kończąc w miejscowości Ostrowite), jednak udział w rajdzie będą mogli wziąć mieszkańcy z całego obszaru LGD. Projekt będzie promowany poprzez tablicę zamieszczoną za pośrednictwem LGD, na stronach www Powiatu Słupeckiego, na profilu fb powiatu, zamieścimy również artykuły promujące projekt w lokalnej prasie, spoty w radio, a także plakaty. Biuro wydziału promocji Starostwa Powiatowego wykorzystane będzie do organizacji rajdu, pracownicy przyjmować będą zgłoszenia. W celu realizacji rajdu rowerowego Powiat Słupecki dokona zakupu: ogłoszeń w lokalnych gazetach – 2 sztuk, plakatów informacyjnych o rajdzie – 50 sztuk. Dla każdego uczestnika rajdu na starcie w mieście Słupca przy budynku Starostwa Powiatowego czekać będzie kolorowa mapka z trasą rajdu i opisem atrakcji, które będziemy przemierzać. Każdy uczestnik na starcie otrzyma także bon na wyżywienie, pamiątkowy gadżet z rajdu oznakowany znakami PROW zgodnie z wymogami. Podczas całego rajdu nad całością czuwać będzie koordynator rajdu. Osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Jest to osoba z odpowiednią wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami, aby poprowadzić grupę uczestników wyznaczoną trasą rajdu. Wszyscy uczestnicy rajdu zapewnione będą mieli ubezpieczenie oraz zabezpieczenie medyczne na trasie rajdu w razie zasłabnięcia bądź wypadku. Trasa jest dość wymagająca, wiedzie bowiem drogami zarówno asfaltowymi jak i gruntowymi. Łącznie przed uczestnikami do przejechania trasa ok.20 km. Na zakończeniu rajdu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem każdy uczestnik otrzyma wyżywienie (na mecie rajdu zabezpieczone będą namioty, ławki, stoły przez firmę zewnętrzną, która zajmie się także wydaniem posiłku dla uczestników). Po dotarciu wszystkich na metę przeprowadzimy loterię z nagrodami w podziale dla dorosłych i dzieci. Nagrodami będą rowery – 2 sztuki. W loterii zadane będą pytania dot. historii, kultury i walorów przyrodniczych obszaru po którym odbywać się będzie rajd rowerowy. Do przeprowadzenia loterii wykorzystywane będą lokalne zasoby sprzętowe: namioty, stoliki, krzesła i nagłośnienie. Udział w rajdzie będzie bezpłatny, od uczestników nie będą pobierane opłaty.

Zadanie Nr 4. Ocalić od zapomnienia – 125 lat działalności Orkiestry Dętej OSP w Słupcy.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Ogólna koncepcja zadania dotyczy nagrania płyty DVD podczas koncertu w kościele św. Wawrzyńca w Słupcy. Koncert odbędzie się w maju 2018 roku z okazji obchodów 125 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej, a kościół jest doskonałym miejscem akustycznym na tego typu przedsięwzięcie. Nastąpi podsumowanie działalności orkiestry poprzez wykonanie utworów od dawnej muzyki marszowej po muzykę współczesną. W wydarzeniu uczestniczyć będą osoby z całego obszaru LSR. Będzie to wydarzenie kulturalne dokumentujące dotychczasową działalność artystyczną orkiestry, ukazujące jej wysoki poziom muzyczny, a zarówno zaprezentowanie najwartościowszych, różnorodnych dzieł muzyki wykonywanej przez orkiestrę dętą. Nagranie kolejnej płyty utrwali dla potomności dziedzictwo kulturowe regionu oraz będzie ciekawym sposobem uczczenia jubileuszu. Program realizacji zadania „Ocalić od zapomnienia – 125 lat działalności Orkiestry Dętej OSP w Słupcy” obejmuje:
– zorganizowanie koncertu w kościele, podczas którego zostanie nagrany materiał na płytę DVD. Koncert poprzedzony będzie licznymi próbami, doborem odpowiedniego repertuaru, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi.
– przygotowanie plakatów, folderów, baneru
– poczęstunek w formie bankietu dla 100 osób, który będzie miał miejsce po koncercie w sali OSP. Podczas bankietu wręczone zostaną statuetki i podziękowania dla osób wspierających działalność orkiestry.
Zadanie nie ma charakteru komercyjnego, od uczestników nie będą pobierane opłaty. Płyta będzie dystrybuowana bezpłatnie.

Zadanie Nr 5. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez instalację c.o. w świetlicy wiejskiej.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Projekt inwestycyjny pt.: „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Ciążenia poprzez montaż instalacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej” realizowany od 02.01.2018 r. do 31.05.2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ciążeniu polegał będzie na instalacji sanitarnej wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej OSP w Ciążeniu w celu wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców – także w okresie jesienno-zimowym oraz organizacji spotkań w celu podniesienia wiedzy w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia. Część I – Projekt inwestycyjny polegający na: instalacji sanitarnej wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej OSP w Ciążeniu: wentylacja, zimna i ciepła woda, kanalizacja, ogrzewanie, roboty dodatkowe, czyli: instalacja grzewczo-wentylacyjna; instalacja nawiewno-wywiewna; instalacja wodociągowa dla pomieszczeń sanitarnych; instalacja kotłowni; adaptacja pomieszczenia kotłowni (wykonanie drzwi zewnętrznych, likwidacja drzwi wewnętrznych, wykonanie kratki spustowej
w posadzce kotłowni). Część II – spotkania aktywizujące po zakończeniu części I:
– spotkanie z osobą pracującą w PSP (zawodowy strażak), który przedstawi ścieżkę kariery zawodowej (wydane zostaną broszury informujące) – spotkanie z przedstawicielami UG Lądek na temat Planu Gospodarki Nisko emisyjnej i pokazania dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, jakim będzie montaż instalacji sanitarnej c.o. – ekogroszek; spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy (jako partner PUP przedstawi swoją ofertę, aby zaktywizować grupy defaworyzowane) – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie w celu omówienia możliwości skorzystania z dotacji na rozpoczęcie działalności, aby zaktywizować grupy defaworyzowane. Zakłada się wydanie broszur informacyjnych dot. rozwoju ścieżki zawodowe – wydawane nieodpłatnie. Rekrutacja na spotkania odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Urzędzie Gminy Lądek. Podstawowym kryterium dostępu będzie kryterium wiekowe. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby ze wskazanej grupy defaworyzowanej.

Zadanie Nr 6. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Dziedzic poprzez posadowienie altany oraz montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Projekt inwestycyjny: „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Dziedzic poprzez posadowienie altany i montaż lampy solarnej przy budynku świetlicy wiejskiej” realizowany będzie od 02.01.2018r. do 31.05.2018r. przez Stowarzyszenie „Rozwoju Sołectwa Dziedzice” w celu wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców i umożliwieniu im spotkań w celu podniesienia wiedzy w zakresie ochrony środowiska i wiedzy w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia (aktywizacja mieszkańców). Projekt polega na posadowieniu wiaty 6mx5m (słupy 9,5cmx9,5cm, wysokość 200cm, balustrady mocowane do wysokości 100cm, narożne kratownice, dach kopertowy, deskowany deską boazeryjną, kryty gontem bitumicznym; wyposażenie: stół i 4 ławki przymocowane do konstrukcji altany) oraz montażu lampy solarnej (wysokość masztu 5m, źródło światła oprawa LED 30W, panel fotowoltaiczny 260W, akumulator żelowy 100Ah, sterownik Epsolar, czas pracy lampy: 6-10 godzin).

Zadanie Nr 7. „Ciepło łączy Nas” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Projekt inwestycyjny pt: „Ciepło łączy Nas” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie” realizowany będzie od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trąbczynie. Projekt będzie polegał na założeniu instalacji centralnego ogrzewania w sali wiejskiej, kuchni, łazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla druhów przy wykorzystaniu innowacyjnego ekofiltru umieszczonego na kominie istniejącym dwukanałowym. Roboty budowlane będą polegały na montażu kotła stalowego wodnego z podajnikiem, montażu zasobnika ciepłej wody użytkowej, wyposażenia kotłowni w naczynia zbiorczego i pomp obiegowych, montażu elektrofiltra w przewodzie kominowym, montażu 14 szt. grzejników aluminiowych z zaworami termostatycznymi, montażu rurociągów C.O. z miedzi, montażu baterii umywalkowych, montażu rurociągów ciepłej i zimnej wody użytkowej, montażu drzwi p.poż.

Zadanie Nr 8. Remont Wiejskiego Domu Kultury w m. Bukowe.

Zadanie zgodne z zakresem operacji 5.1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Remont Wiejskiego Domu Kultury we wsi Bukowe polegać będzie na montażu nowego ogrzewania centralnego oraz docieplenie sufitu na sali głównej. Do chwili obecnej pomieszczenia ogrzewane były piecami kaflowymi, które powstały w latach 70 ubiegłego wieku. Niestety nie spełniają one już swojej funkcji oraz stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. W związku z montażem pieca na eko-groszek inwestycja wpłynie również na ochronę środowiska oraz ograniczenie emisji gazów do środowiska. Budynek wybudowany został w latach 1970 tych przy zaangażowaniu społeczeństwa miejscowego. Jest to jedyne miejsce spotkań i integracji społeczności lokalnej. Wykonanie robót związanych z montażem ogrzewania budynku oraz ocieplenia stropodachu umożliwią całoroczne korzystanie z obiektu.