Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Gmina Orchowo

POŁOŻENIE PRZYRODA   TURYSTYKA

Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wiel­kopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy około 4 tysiące ludności, całkowita powierzchnia wynosi 9812 ha. Jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem urokliwych czystych jezior. Większa jej część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powidzkim Parku Krajobrazowym obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znaw­ców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funk­cjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach, zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi poprzez ostępy leśne wśród jezior nasycając się pięknem przyrody.

TERENY INWESTYCYJNE I LETNISKOWE

Tereny inwestycyjne na terenie Gminy Orchowo przedstawia studium uwa­runkowań i zagospodarowania przestrzennego pod adresem: https://bip.orchowo.pl/

Istnieje również możliwość zakupu terenów pod zabudowę rekreacyjną wśród pięknych czystych jezior i lasów, których właścicielami są osoby prywatne oraz Skarb Państwa.

HISTORIA GMINY ORCHOWO

Na jej terenie doszło do wielu bezcennych odkryć archeolo­gicznych, m.in. w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące ok. 4.5 tys. lat. W samym Jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm śre­dniowieczny tzw. szłom, datowany na przełom XI/XII w. prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia Gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, tj. ok. XIV wieku. W la­tach 1806-1807 przez tereny Gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą, Komisja Kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedlała Polaków i osadzała Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo, należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa ks. Nikodema Siega (1860-1895) oraz gimnazjalistów or­chowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918/1919. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gminę Orchowo łączyła niegdyś z Mogilnem, nieczynna już dziś linia kolejowa poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej.

WARTO ZOBACZYĆ W MIEJSCOWOŚCIACH:

Orchowo – drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych kryty gontem z końca (1789-1792) XVIII w. z wyposażeniem rokokowo-klasycystycznym. Przy kościele znajduje się grób żołnierza powstania styczniowego. Neogotycki kościół po­ewangelicki z końca XIX w. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza oraz wiadukt łukowy kolejowy z 1907 roku.

Osówiec – dworek modrzewiowy z XVIII w. z urządzonymi salonikami i stylo­wymi meblami. Kaplica pw. MB Różańcowej z 1883r., murowana jako kaplica grobowa właścicieli majątku Osówiec – Mlickich.

Linówiec – drewniany kościół pw. św. Marcina z 1749 roku.

Słowikowo – XIX-wieczny dworek oraz zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski.

Szydłówiec – kościół pw. MB Częstochowskiej, zbudowany w 1864 r. w stylu neogotyckim, odbudowany po pożarze, który wybuchł w Wigilię 1986r.

Strona Gminy Orchowo –  www.orchowo.pl