Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Gmina Lądek

Gmina Lądek leży w południowej części powiatu słupeckiego, w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warty. Gmina podzielona jest na 16 sołectw i zajmuje obszar 99 km2 zamieszkały przez 5,7 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 98 obrazuje minimalną przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 40% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują około 3% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 2,8%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się niecałe 36% powierzchni gminy. Walory przyrodnicze gminy Lądek podkreśla Nadwarciański Park Krajobrazowy, który stanowi ostoję ptaków wodnych i błotnych. Istnieje tu ponadto 10 pomników przyrody.

Gmina Lądek ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu około 88% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 329 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 421 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 74. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy, według stanu na koniec roku wynosiła 308 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 70,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta 92% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Lądek posiada również sieć kanalizacyjną (10,3 km/100 km2) dostępną dla 15% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Lądek wydatkowano łącznie 19348,0 tys. zł, z czego 38,1% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.

Historia

W starych dokumentach o Lądku pisano Consale, Cossale, Cossal (Kościół). Lądek był głównym ośrodkiem lokalnego handlu solą wydobywaną w okolicach Wrąbczyna. W XIII wieku był osadą targową leżącą na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Kalisz z Gnieznem i Poznań z Łęczycą. Do 1796 r. była to własność klasztoru cystersów w Lądzie.

1250 r. książę kujawski Kazimierz nadał Lądkowi prawa miejskie. Dopiero w XVII wieku zaczęto używać nazwy Lądek.

W 1713 r. w przywileju wydanym przez opata Antoniego Łukomskiego, występuje zapis „Miasteczko Lądkowskie”.

1870 r. prawa miejskie zostały odebrane Lądkowi z powodu czynnego udziału mieszkańców w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. Miejscowość została przyłączona do ówczesnej Gminy Ciążeń.

1908 r. Druh Bronisław Gutowski założył jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

1 lipca 1925 r. z części obszaru Gminy Ciążeń została wyodrębniona nowa Gmina Lądek.

W latach 1939 – 1945 Lądek włączono do hitlerowskich Niemiec. Otrzymał nazwę Landorf. Posterunek SS wraz z urzędem gminy znajdował się w obecnym budynku mieszczącym ośrodek zdrowia, pocztę i przedszkole przy ul. Pyzderskiej.

1944 r. rozpoczęto budowę baraków robotniczych w których miała mieszkać garstka ocalałych mieszkańców Lądku przeznaczonych do pracy. Pozostałych mieszkańców planowano wymordować w miejscowości Golina. Plany wroga nie powiodły się. Dziś baraki są zaadaptowane na potrzeby GS-u.

W 1954 r. wprowadzono reformę – gminy zostały zastąpione przez gromady. Po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy Ciążeń nie przywrócono, a część jej obszaru weszła w skład gminy Lądek.

Położenie

Gmina Lądek jest gminą wiejską położoną w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998  należała do województwa konińskiego.

Jej obszar usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, której część nazwano Niziną Konińską.

Na terenie gminy istnieją przeprawy promowe przez Wartę: w Ciążeniu i w Sługocinie.

W skład sołectw gminy Lądek wchodzą:
Ciążeń, Dąbrowa, Dolany, Dziedzice, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, Ląd, Ląd-Kolonia, Lądek, Policko, Ratyń, Samarzewo, Sługocin, Sługocin-Kolonia, Wacławów i Wola Koszucka.

Gmina Lądek graniczy:
od północy z Miastem i Gminą Słupca,
 od północnego zachodu z Gminą Strzałkowo,
 od południa z Miastem i Gminą Zagórów oraz z Miastem i Gminą Pyzdry,
 od południowego wschodu z Gminą Golina,
 od wschodu z Miastem i Gminą Golina.