Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ważna informacja dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Ważna informacja dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Ważna informacja dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,

            W  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw. „ulgi na start”, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z informacją otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Działań Delegowanych [znak sprawy DDD.071.4.2018.KS], beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy nie podjęli działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ww. ustawy, do dnia 30 kwietnia 2018 r., mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy. Zgodnie z ww. art. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmie działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

            W związku z powyższym beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start”, tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem, zobowiązani są podpisać Oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

            Oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zostało opublikowane na stronie internetowej www.dprow.umww.pl [http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2018/05/14/wazna-informacja-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza/].

            Dodatkowo informujemy, że jeśli beneficjent złożył ww. oświadczenie i nie złożył dokumentów poświadczających zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności wraz z wnioskiem o płatność dla pierwszej transzy pomocy, to zobowiązany jest do ich złożenia wraz z wnioskiem o płatność dla drugiej transzy pomocy.

Do pobrania:

wzór oświadczenia