Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

OGŁOSZENIE

naboru wniosków o przyznanie pomocy

Nr 14/2020

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”.

 • termin składania wniosków: od 01 października 2020 r. do 20 października 2020 r.
 • miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do czwartku; od 8:00 do 12:00 w piątek;
 • limit dostępnych środków: 810 744,36 zł
 • forma wsparcia: konkursy/projekty podstawowe – refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • minimalne wymagania:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.

 • ograniczenia:
 1. wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;
 2. wysokość wsparcia na utworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.
 3. maksymalna wysokość intensywności wsparcia 50 % kosztów kwalifikowanych.
 4. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie
  na środowisko,
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.

 Załączniki:

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 01 października 2020 r. do
20 października 2020 r.,
w godz.: 8:00-14:00 od poniedziałku do czwartku; 8:00 – 12:00 w piątek.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów
o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych
w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

 Tel. stacjonarny 63 241 00 73

Tel. komórkowy 512 962 200

 Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego PROW na lata 2014-2020

wraz z załącznikami [do pobrania poprzez kliknięcie w nazwę załącznika]:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik nr 4. Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.