Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

OGŁOSZENIE Nr 8/2020/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 8/2020/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 8/2020/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE

Nr 8/2020/G

 Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2016 – 2023 na zadania, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia

3.3 LSR tj.: Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”, odpowiednio na zadanie:

 • Przedsięwzięcia służące wzmocnieniu kapitału społecznego.
 1. termin składania wniosków: od 01 października 2020 r. do 20 października 2020 r.
 2. miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną:

 • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00 w piątek w godz. 8:00 – 12:00 w terminie naboru wniosków;
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 1. limit dostępnych środków: 45 900,00 zł
 2. forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów;
 3. informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):
 4. wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 50 000 zł;
 5. Wysokość wsparcia w PLN: od 5 000 zł do 50 000 zł;
 6. Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
 • jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;
 • pozostałe podmioty – maksymalnie 90%
 1. zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

 1. cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:

Cel ogólny Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru LGD S-UN

Cel szczegółowy 3. Kształtowanie i rozwój tożsamości lokalnej poprzez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego

Przedsięwzięcie 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

Wskaźniki rezultatu: 3.3.1 liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 45 osób; 3.3.2 liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia – 40 osób

Wskaźniki produktu 3.3.1 liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego – 1 przedsięwzięcie

 1. określenie ram czasowych realizacji zadań: w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców: max. 18 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.
 1. zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

Zadania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

 1. Załączniki:
 1. Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także Generator Wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl

 1. Dodatkowo informacji udzielają:

Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

 Tel. stacjonarny 63 241 00 73

Tel. komórkowy 512 962 200

Wzory formularzy:

 Dokumenty źródłowe: 

 

GENERATOR WNIOSKÓW