Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na: operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia

2.3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego”

oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 2, pod punkt b) rozporządzenia LSR, tj. „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności”.  

 • termin składania wniosków: od 30 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. 
 • miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków;
 • limit dostępnych środków: 500 000,00 zł
 • forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów;
 • minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 27 punktów.
 • Ograniczenia:
 1. Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
 • jednostki sektora finansów publicznych max. 63,63%;
 • podmioty wykonujące działalność gospodarczą max. 50%;
 • pozostałe podmioty max. 100 %.
 • Operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.

Załączniki:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 30 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r., w godz.: 8:00-15:00.

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl;

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl;

Monika Szygenda monika.szygenda@unianadwarcianska.pl

Marta Ślebioda marta.slebioda@unianadwarcianska.pl

 Tel. kom. 512 962 200, tel. stac. 63 241 00 73

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Cele ogólne i szczegółowe LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego PROW na lata 2014-2020

wraz z załącznikami [do pobrania poprzez kliknięcie w nazwę załącznika]:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik nr 4. Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.