Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.06.2018 r.

W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30.

Zebranie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad, a jego głównymi tematami było przyjęcie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz Regulaminie Walnego Zebrania Członków. Wybrano również pełnomocnika do reprezentacji w umowach zawieranych między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, w osobie Pani Katarzyny Rybickiej.

W punkcie wolne głosy i wnioski Prezes – Pani Anita Kubicka, przypomniała o trwającym do 30 czerwca 2018 r. konkursie grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Zachęcała, aby osoby mające ciekawy pomysł na projekt złożyły wniosek i spróbowały swoich sił w konkursie.

Następnie głos zabrała Pani Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca. Zadała pytanie dotyczące wniosków, które zostały złożone do LGD w marcu 2018 r. Pani Prezes poinformowała, że wnioski podlegają ocenie w Urzędzie Marszałkowskim, który ma na to 4 miesiące od dnia złożenia wniosków. Dodała również, że w dniu 11.06.2018 r. zostało wysłane pismo do Dyrektor Departamentu PROW – Pani Izabeli Mroczek, z prośbą i argumentami przemawiającymi za szybszą oceną wniosków.

Na koniec Wiceprezes – Pani Iwona Suszka przypomniała o projekcie współpracy, który jest obecnie realizowany z czterema Lokalnymi Grupami Działania z terenu Wielkopolski. Projekt polega na posadowieniu w sumie 44 wiat na obszarze wszystkich LGD. Pani Wiceprezes poinformowała, że do dnia 13 czerwca 2018 r. istnieje możliwość złożenia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na portalu agencyjnym, dotyczące posadowienia ww. wiat wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Walne Zebranie Członków zakończyła Pani Prezes dziękując obecnym za przybycie.

Fotorelacja