Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów

Szanowny Beneficjencie !

Przypominamy, że w celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, Beneficjenci, przeprowadzający zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (netto), a jednocześnie jest wyższa od kwoty 20 000 zł (netto), zobowiązani są do przestrzegania trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W przypadku, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie przekracza 20 000 zł netto, koszty takie należy ponosić z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Zgodnie z definicją, przez zadanie należy rozumieć jedną lub kilka pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, obejmujących dostawę, robotę budowlaną lub usługę mającą być przedmiotem nabycia, pochodzącą od jednego dostawcy lub wykonawcy o ściśle określonym przeznaczeniu lub funkcjonalności, przy czym dostawa może obejmować zarówno jeden przedmiot, jak i całą partię, robota budowlana może składać się z jednej roboty budowlanej bądź kilku robót budowlanych, a usługa może składać się z jednej usługi bądź kilku rodzajów usług; przy ustalaniu wartości zadania bierze się pod uwagę spełnienie łącznie następujących kryteriów:

  • sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
  • możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
  • możliwe jest wykonanie zadania przez jednego wykonawcę.

Uwaga!

Zaniżanie wartości zadania lub dzielenie zadania na odrębne zadania w celu uniknięcia obowiązku stosowania zasad konkurencyjności jest niedozwolone, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań nie będą uznane za kwalifikowalne.