Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016

 

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na:

1) operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia LSR[1], tj. „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

 • termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.
 • miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

w godzinach od 8:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków: 300 000,00 zł,
 • forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 27 punktów.
 • ograniczenia:
 1. wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;
 2. maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
 • jednostki sektora finansów publicznych 63,63 %,
 • podmioty wykonujące działalność gospodarczą 50 %;
 • pozostałe podmioty 85 %.
 1. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie
  na środowisko,
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.
 • Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

2) operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 2, lit. a) rozporządzenia LSR1, tj. „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

 • termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.
 • miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

w godzinach od 8:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków: 600 000,00 zł
 • forma wsparcia: premia [ryczałt],
 • minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.
 • ograniczenia:
 1. kwota pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu wynosi zawsze 50 000,00 zł;
 2. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie
  na środowisko,
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.
 • Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

3) operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 2, lit. c) rozporządzenia LSR, tj. „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

 • termin składania wniosków: od 10 października do 31 października 2016 r.;
 • miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,

Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca

w godzinach od 8:00 do 15:00;

 • limit dostępnych środków: 1 000 000,00 zł;
 • forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 30 punktów.
 • ograniczenia:
 1. wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;
 2. wysokość wsparcia na utworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.
 3. maksymalna wysokość intensywności wsparcia 50 % kosztów kwalifikowanych.
 4. operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie
  na środowisko,
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.
  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.
 • Załączniki [do pobrania ze strony www.unianadwarcianska.pl]:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 10 do 31 października 2016 r., od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl;

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl;

Monika Szygenda monika.szygenda@unianadwarcianska.pl

Tel. nr 63 241 00 73, kom. +48 512 962 200

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Lokalna Strategia Rozwoju 2016 – 2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

[1] Rozporządzenie LSR – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570]