Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Nowa PUBLIKACJA: Walory turystyczno – krajobrazowe dwóch Lokalnych Grup Działania

Nowa PUBLIKACJA: Walory turystyczno – krajobrazowe dwóch Lokalnych Grup Działania

Nowa PUBLIKACJA: Walory turystyczno – krajobrazowe dwóch Lokalnych Grup Działania

Publikacja promująca projekt współpracy pn. Lokalne Strefy Aktywności Społecznej – WALORY TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWE obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i LGD Wrota Wielkopolski

W ramach realizacji projektu współpracy nastąpiła wspólna promocja obszarów i walorów turystycznych Partnerów projektu, poprzez opracowanie i wydruk wspólnej publikacji zawierającej najciekawsze turystyczne miejsca obu obszarów.

Publikacja będzie rozdystrybuowana na terenie wszystkich gmin partnerów, zachęcając mieszkańców do odwiedzenia nowych, nieznanych miejsc. Obszary gmin składające się na teren działania poszczególnych partnerów niniejszego projektu są od siebie znacznie oddalone [ok. 130 km], co powoduje, że chociaż nasi mieszkańcy to mieszkańcy tego samego województwa, ale bez znajomości terenów obszaru partnera projektu.

Zasadne jest aby przybliżyć walory turystyczne miejsc tak bardzo od siebie oddalonych, aby zachęcić naszych mieszkańców do zwiedzania turystycznego własnego województwa. Wydana publikacja jest połączeniem opisów obszarów dwóch niesąsiadujących ze sobą obszarów LGD z uwzględnieniem walorów turystycznych i krajobrazowych.

Publikacja dostępna jest w Biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.