Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Dnia 10 października 2018 roku w restauracji „Jabłona” w Powidzu odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z § 16 Statutu oraz informacją podaną w zawiadomieniu, w związku z brakiem quorum zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 14:30. Udział w spotkaniu zaszczyciło swoją obecnością 33 członków i 3 gości.

Prezes Stowarzyszenia – Pani Anita Kubicka, otwierając zebranie przywitała członków Stowarzyszenia.

Na przewodniczącego zebrania została  zaproponowana Pani Anita Kubicka, natomiast na protokolanta Pani Marta Ślebioda – pracownik Biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, których kandydatury zostały jednomyślnie przyjęte. W kolejnym punkcie Walnego zaproponowano skład Komisji Skrutacyjnej. Został on wybrany jednogłośnie w osobach: Pani Renata Cholewińska, Pani Urszula Szymczak oraz Pani Barbara Janiak.

Pani  Anita Kubicka odczytała porządek obrad, który został przez uczestników zebrania jednogłośnie zaakceptowany. W następnym punkcie zebrania przewodnicząca zaprezentowała propozycję kandydatów wchodzących w skład Rady Stowarzyszenia. W związku z tym, iż proponowany skład Rady Stowarzyszenia zmienił się nieznacznie, autoprezentacji dokonał tylko nowy kandydat – p. Wojciech Główczyński. Pozostali kandydaci pozostali bez zmian. Uchwała dotycząca wyboru członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” została przyjęta jednogłośnie.

W następnym punkcie obrad wybrana Rada Decyzyjna musiała wybrać spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Na powyższe stanowiska zostały zaproponowane: p. Grażyna Kazuś – Przewodnicząca, p. Danuta Kujawa – Wiceprzewodnicząca – obie kandydatki wyraziły chęć pełnienia funkcji. a uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. Zgłoszone kandydatki w osobach: Pani Renata Cholewińska – Przewodnicząca, Pani Jolanta Kopaczewska – Członek, Pani Justyna Lisowska – Członek, wyraziły chęć pełnienia funkcji. Po przeprowadzonym głosowaniu zostały jednomyślnie przyjęte.

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrała Pani Anita Kubicka informując zebranych o naborze wniosków na zakładanie nowych działalności gospodarczych, następnie Pani Iwona Suszka poinformowała, o obecnie realizowanym projekcie współpracy, w ramach którego posadowione zostaną wiaty przystankowo – rowerowe w każdej z 7 członkowskich gmin.

Zebranie zakończyła Pani Anita Kubicka dziękując zebranym za przybycie.

Fotorelacja