Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2020/2021

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2020/2021

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2020/2021

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi

  

 OGŁASZA

XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów mieszkających na terenie jednej z gmin: Strzałkowo, Zagórów, Powidz, Słupca, Lądek, Ostrowite lub Miasta Słupcy, którzy w 2020 r. ukończyli szkołę ponadpodstawową.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

  1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
  2. Muszą być maturzystami 2020 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadpodstawową w tym roku.
  3. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1820 zł brutto w przeliczeniu na osobę (dochód brutto wyliczony z czerwca 2020 r.), Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  4. Mieszkać na terenie gmin: Strzałkowo, Zagórów, Powidz, Słupca, Lądek, Ostrowite lub Miasta Słupcy. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  5. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej.
  6. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  7. Zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich.
  8. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska”. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Stowarzyszeniu „Unia Nadwarciańska” w odpowiedzi na wysłane poprzez email wnioski kierowane na adres: biuro@unianadwarcianska.pl

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 24 sierpnia 2020 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 27 sierpnia 2020.

Wniosek o udzielenie rekomendacji – do pobrania

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do do 14 września 2020 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza pod adres Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca do dnia 24 września 2020 r. 

Kolejne terminy – ogłoszenia listy stypendystów oraz dotyczące dalszych kroków po otrzymaniu stypendium, zamieszczone zostaną niebawem.

 

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, daty podane w terminarzu mogą ulec zmianie.

Załączniki:

Wniosek o udzielenie rekomendacji

Klauzula informacyjna ODL Unia Nadwarciańska

Plakat informacyjny

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowychw roku akademickim 2020/2021

Najczęściej zadawane pytania