Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

Spotkanie w ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020

W ramach ewaluacji końcowej LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 1 grudnia 2022r. przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy OMIKRON – Pana Mariusza Wachowicza zogniskowany wywiad grupowy.
W wywiadzie uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura. Wnioski płynące z ewaluacji wdrażania LSR w latach 2014-2020 wykorzystamy przy opracowaniu LSR na lata 2023 – 2027.
Dziękujemy wszystkim za owocny udział w spotkaniu.