Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Przesunięcie terminu naborów wniosków !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia w dniu 07 września br. zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu naborów wniosków o przyznanie pomocy [ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017, 6/2017, 7/2017], tj. od 30.10.2017 r. do 17.11.2017 r.

Powyższa zmiana podyktowana została wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również wejściem w życie w  dniu 9 września br. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz koniecznością dostosowania zapisów LSR oraz procedur do zmienionych przepisów.