Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”

PROJEKT WSPÓŁPRACY, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”

Zarząd Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w dniu 30 września br., w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisał umowę na realizację projektu współpracy, pn. „Gotowanie Atrakcją Regionu”.

Celem operacji jest promocja i rozpowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym obszaru dwóch LGD: Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, wymiana doświadczeń kulinarnych.

W ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty nawiązujące do dziedzictwa kulinarnego z wykorzystaniem posiadanych zasobów. Wydana zostanie publikacja zawierająca przepisy regionalne. Podjęte działania przyczynią się do wypromowania obszaru obydwu Lokalnych Grup Działania  i pozwolą na wykreowanie wizerunku obszaru przyjaznego turystom.

Stowarzyszenia w ramach realizacji operacji przeprowadzą warsztaty i szkolenia z dziedziny kulinariów. W ramach wydarzeń odbywających się na terenie obydwu LGD przeprowadzone zostaną cztery konkursy kulinarne pn. „Smaki Regionów”. Poszczególne zadania adresowane będą do mieszkańców sołectw, gmin należących do obydwu LGD, do prężnie działających środowiska i Kół Gospodyń Wiejskich. Wsparciem zostanie objęte ok. 120 osób. W ramach operacji  zostaną przeprowadzone warsztaty z carwingu, zdobienia tortów, wykorzystania ziół i kwiatów, i wiele innych…

Cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji projektu, zgodnie z § 1 Umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu współpracy. Projekt ma innowacyjny charakter – innowacyjne będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu kulinarnego skierowanych do mieszkańców i podmiotów z 14 gmin należących do LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” oraz „Unia Nadwarciańska”.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzone miejsce pracy. Realizacja operacji zakłada zatrudnienie przez LGD „Unia Nadwarciańska” koordynatora projektu, który będzie zajmował się nadzorowaniem całości realizowanych zadań. Warsztaty na terenie LGD „Unia Nadwarciańska” będą się odbywały na terenie tworzonego inkubatora kuchennego. Zakłada się, że realizacji operacji przyczyni się do promocji inkubatora i pobudzenia aktywność społeczności lokalnej.

Budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między Lokalnymi Grupami Działania uczestniczącymi w realizacji projektu. Jest to projekt zintegrowany, tzn. każdy z partnerów przewidział do realizacji co najmniej jedno zadanie, które jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów. Partner nr 1 zrealizuje – zadanie w postaci wydania albumu zatytułowanego „Gotowanie Atrakcją Regionu” oraz utworzenie aplikacji na portalu internetowym. Album będzie prezentował producentów żywności tradycyjnej i regionalnej. Zostaną w nim także zawarte informacje o punktach gastronomii z terenów LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI. Partner 2 – przeprowadzi warsztaty wyjazdowe związane z przygotowywaniem kiszonek oraz zorganizuje wyjazd studyjny do LGD „Gościniec 4 Żywiołów” w celu zapoznania z zasadami działania Inkubatora kuchennego.