Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie po raz pierwszy ma możliwość  nominowania do stypendium Programu Stypendialnego 2020/2021 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji – Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna.

W edycji 2020/21 Program Stypendialny AGRAFKA jest realizowany przy dodatkowym wsparciu Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych
i średnich, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój.

Stypendium przyznawana jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie
w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacenie czesnego w szkole lub na uczelni,
  • opłacenie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych,
  • zakup sprzętu niezbędnego do nauki w domu,
  • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Nominacje kandydatów do stypendium mogą przesłać tylko wybrane organizacje.

Nasze stowarzyszenie jako organizacja posiadająca status Ośrodka Działaj Lokalnie może nominować 5 kandydatów do stypendium. Do naszych zdań należy zebranie informacji o potencjalnych lokalnych stypendystach, przygotowanie profili kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przesłanie ich do Akademii. Nominacje kandydatów do stypendium możemy  składać maksymalnie do 15 lipca 2020 r.

Wyboru stypendystów Programu dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów są następujące:

  • udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę
    w rodzinie – w jednym gospodarstwie omowym),
  • pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości

Więcej informacji:

Regulamin_Program stypendialny 2020

wniosek_Program stypendialny 2020