Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

OGŁOSZENIE Nr 4/2019/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 4/2019/G naboru wniosków o powierzenie grantów

OGŁOSZENIE Nr 4/2019/G naboru wniosków o powierzenie grantów

 OGŁOSZENIE

Nr 4/2019/G

Naboru wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, których zakres ujęty jest w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2016-2023 na zadania, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia

1.2 LSR tj.: „Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego
i historycznego obszaru LGD S-UN”,

odpowiednio na zadania:

  • Przedsięwzięcia nie inwestycyjne polegające na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru,
  • Wydarzenia/imprezy promujące obszar LGD S-UN.

1. termin składania wniosków: od 08 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

2. miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu należy składać osobiście lub przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Pl. Szkolny 16a, 62-400 Słupca, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków;
  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

3. limit dostępnych środków: 20 000,00 zł

4. forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów;

5. informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

  1. wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 50 000 zł;
  2. Wysokość wsparcia w PLN: od 5 000 do 10 000 PLN
  3. Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
  • jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%.
  • pozostałe podmioty – maksymalnie 90%

6. zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

7. cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego:

Cel ogólny Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru LGD S-UN

Cel szczegółowy 1. Poprawa jakości życia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa i zasobów społeczno-gospodarczych.

Przedsięwzięcie 1.2 Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN.

Wskaźniki rezultatu:

1.2.1 Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia – 1 000 osób;

1.2.2 Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia – 500 osób

Wskaźniki produktu:

1.2.1 Liczba przedsięwzięć nie inwestycyjnych polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru – 1 projekt;

1.2.2 Liczba wydarzeń/imprez promujących obszar LGD S-UN – 1 projekt.

8. określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego przez Grantobiorców:

max. 18 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu.

9. zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

a) Przedsięwzięcia nie inwestycyjne polegające na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru,

b) Wydarzenia/imprezy promujące obszar LGD S-UN.

10. Załączniki:

11. Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o powierzenie grantu, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, a także Generator Wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl

12. Dodatkowo informacji udzielają:

Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

Marta Ślebioda marta.slebioda@unianadwarcianska.pl

Tel. stacjonarny 63 241 00 73

Tel. komórkowy 512 962 200

Wzory formularzy:

 Dokumenty źródłowe:

GENERATOR WNIOSKÓW

Instrukcja rejestracji w Generatorze wniosków