Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na:

operacje zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 2.3 LSR tj.: „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego”, oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt 2 pod punkt b) rozporządzenia LSR, tj. „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności”.

  1. termin składania wniosków: od 11 września 2017 r. do 29 września 2017 r.;
  2. miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska, ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków;
  3. limit dostępnych środków: 500 000,00 zł;
  4. forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów;
  5. minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 27 punktów;
  6. ograniczenia:
  • maksymalna wysokość intensywności wsparcia:

– jednostki sektora finansów publicznych 63,63%;

– podmioty wykonujące działalność gospodarczą max 50%;

– pozostałe podmioty max 100%;

  • operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane;

Załączniki:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3 (Podobny obrazwersja doc / wersja pdf)

Miejsce i tryb składania wniosków: wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach od 11 do 29 września 2017 r., w godz. 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Iwona Suszka iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

Monika Szygenda monika.szygenda@unianadwarcianska.pl

Marta Ślebioda marta.slebioda@unianadwarcianska.pl

Tel. kom. 512 962 200

tel. stac. 63 241 00 73

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Cele ogólne i szczegółowe LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego PROW na lata 2014-2020

wraz z załącznikami [do pobrania poprzez kliknięcie w nazwę załącznika]:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik nr 4. Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.