Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

OGŁOSZENIE naboru wniosków o przyznanie pomocy Nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia

1.1 LSR tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”

oraz z zakresem operacji, o którym mowa w § 2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia LSR, tj. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.  

 • termin składania wniosków: od 30 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
 • miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Pl. Szkolny 16 a, 62-400 Słupca, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w terminie naboru wniosków;
 • limit dostępnych środków: 1 800 000,00 zł
 • forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów;
 • minimalne wymagania: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały co najmniej 27 punktów.
 • Ograniczenia:
 1. Wysokość kwoty pomocy dla jednego beneficjenta w ramach konkursu nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł;
 2. Maksymalna wysokość intensywności wsparcia:
 • jednostki sektora finansów publicznych max. 63,63%;
 • podmioty wykonujące działalność gospodarczą max. 50%;
 • pozostałe podmioty max. 85%.
 • Operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – nie będą dofinansowane.

Załączniki:

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 1 (Podobny obrazwersja doc /  wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 2 (Podobny obrazwersja doc wersja pdf)

Załącznik dodatkowy LGD S-UN Nr 3 (Podobny obrazwersja doc wersja pdf)

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Słupca, ul. Plac Szkolny 16a, w dniach: od 30 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r. w godz.: 8:00-15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym LSR, wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, formularzy wniosków o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia, formularzy umów o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” i na stronie internetowej www.unianadwarcianska.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Iwona Suszka  iwona.suszka@unianadwarcianska.pl

Anita Kubicka biuro@unianadwarcianska.pl

Monika Szygenda monika.szygenda@unianadwarcianska.pl

Marta Ślebioda marta.slebioda@unianadwarcianska.pl

 Tel. kom. 512 962 200, tel. stac. 63 241 00 73

Wzory wniosków wraz z instrukcjami

Cele ogólne i szczegółowe LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

PROCEDURA w zakresie  przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego PROW na lata 2014-2020

wraz z załącznikami [do pobrania poprzez kliknięcie w nazwę załącznika]:

Załącznik nr 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznani e pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku.

Załącznik nr 3. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 oraz lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Załącznik nr 4. Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa.