Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Oferta pracy

Oferta pracy

Oferta pracy

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych

Nazwa i adres jednostki:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

Miejsce wykonywania pracy

Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie,
 • znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER [RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność],
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania zasad funkcjonowania NGO [organizacji pozarządowych],
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących RLKS- rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel),
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej,
 • umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań,
 4. bardzo dobra organizacja pracy,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres obowiązków:

 1. Specjalista ds. organizacyjno – promocyjnych jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowanie projektów oraz realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów, prowadzenie spraw bieżących Biura, promocję i informacje na temat LSR, realizowanych projektów oraz Stowarzyszenia, a także za współpracę międzynarodową i międzyregionalną.
 2. W szczególności do zadań Specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych należy:
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,
 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
 • współredagowanie biuletynów Stowarzyszenia LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
 • obsługa mechaniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 • przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
 • monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy w budynku z windą,
 2. stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,
 3. praca biurowa z monitorem ekranowym.

 

Wymagane dokumenty:

Niezbędne:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru nr 1 – do pobrania; doc., pdf.),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – do pobrania: doc., pdf.

Dodatkowe:

 1. list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” lub pocztą na adres; Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
w Słupcy, ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 1300.

Wszelkich informacji udziela Iwona Suszka – Wiceprezes. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. przewidywany termin podjęcia pracy –  styczeń 2020 r.,
 2. osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru.