Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja dla beneficjentów – oznaczanie działań informacyjnych i promocyjnych po podpisaniu umowy

Informacja dla beneficjentów – oznaczanie działań informacyjnych i promocyjnych po podpisaniu umowy

Beneficjeci realizujący operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają obowiązek oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z księgą wizualizacji. Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III rozporządzenia 808/2014.

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, zależnie od wysokości wsparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablicę lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

Jeżeli wartość operacji nie przekracza  50 tys. euro, należy zamieścić plakat z informacjami na temat operacji, w przypadku operacji powyżej 50 tys. euro będzie to tablica informacyjna.

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność.

DO POBRANIA