Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 października 2017 r. obowiązują zmienione wzory dokumentów: formularze wniosków o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 12 października 2017 r. Aktualna  baza dokumentów opublikowana została pod adresem http://www.arimr.gov.pl oraz na stronie www.unianadwarcianska.pl jak również www.prow.umww.pl.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nowe wzory umów o przyznaniu pomocy zawierają regulacje wynikające ze zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak również niezwiązane ze zmianami przepisów regulacje, które są korzystniejsze dla beneficjentów, np. zasada proporcjonalności w odniesieniu do oceny osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji [operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej], czy możliwości osiągnięcia celu i wskaźników do upływu terminu przewidzianego na usunięcie braków [premie].

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, istnieje możliwość aneksowania zawartej umowy o przyznaniu pomocy na Państwa wniosek.