Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"                          Szlakiem tego, co piękne...

Informacja

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 9 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1555 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555)

Zgodnie z § 2.2 ww. przepisu, zarząd województwa niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia złoży beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Aby możliwa była zmiana umowy, konieczne jest jednak opracowanie i udostępnienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktualizacji obowiązujących formularzy. Po otrzymaniu ww. dokumentów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformuje pisemnie beneficjentów pomocy o możliwości aneksowania zawartych umów.